Després de molts diàlegs el Govern decideix prorrogar fins al 30 de setembre 2021 les prestacions extraordinàries vigents als treballadors autònoms que han hagut d’interrompre la seva activitat a causa de les mesures adoptades per les autoritats sanitàries durant l’estat d’alarma.

Totes aquestes mesures estan recollides en el Real Decret Llei 11/2021 de 27 de maig, sobre les mesures de defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

– Extensions en les quotes de cotització dels autònoms:

Aquest acord porta com a novetat, l’exoneració de les quotes de la SS pels pròxims mesos. D’aquesta manera a partir del de juliol, els autònoms que estan donats d’alta i cobren des del 31 de maig alguna prestació per cessament d’activitat, tindran dret a alguna d’aquestes exempcions de cotització:
– 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny
– 75% en el mes de juliol
– 50% en el mes d’agost
– 25% en el mes de setembre.
Aquestes bonificacions podran ser aplicades a tots aquells autònoms que mantinguin la seva alta fins al 30 de setembre de 2021.

– Prestació extraordinària per suspensió temporal de l’activitat:

A partir de l’1 de juny, tots els treballadors autònoms que s’han vist obligats a suspendre la seva activitat a conseqüència de les resolucions adoptades pel Govern a causa de la pandèmia, tindran dret a una prestació extraordinària que tindrà una duració de 4 mesos.
Per poder gaudir s’han de complir amb una sèrie de requisits:
– Estar donat d’alta en el règim especial de la SS pe autònoms almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució.
– Estar al dia amb el pagament de les quotes de la SS.
– Pel que fa a la quantitat, aquesta serà del 70% de la base mínima de cotització que correspon, i es podrà incrementar en un 40% si el treballador autònom té reconeguda a condició de família nombrosa.

Aquesta prestació s’ha de sol·licitar dins dels 21 dies naturals següents a la resolució de tancament de l’activitat o abans del 21 de juny, quan la suspensió es va fer amb anterioritat al 1 de juny de 2021.
El termini per percebre la prestació tindrà una durada màxima de 4 mesos.

– Prestació per cessament de l’activitat, compatible amb el treball per compte propi:

A partir de l’1 de juny, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament de l’activitat regulada en l’article 7 del Real Decret 2/2021 de 26 de gener.
Els requisits que s’hauran de complir són:
– acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment d’activitat per compte propi de més de 50% dels que es van tenir en el segon i tercer trimestre de l’any anterior.
– No haver obtingut durant el segon i tercer trimestre del 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

La quantitat de la prestació serà de 50% de la base de cotització mínima que correspon en funció de la seva activitat.
La prestació es podrà percebre com a màxim fins al 30 de setembre i el treballador mentre està gaudint d’aquesta prestació haurà d’abonar a la TGSS la totalitat de les cotitzacions. I per l’altra banda la mútua col·laboradora abonarà al treballador, junt amb la prestació per cessament de l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que aquest hagués hagut d’ingressar en cas d’haver estat sense fer cap activitat.

Vols començar un nou projecte?

Sol·licita un pressupost